Paars Partnerschap

De titel is wellicht abracadabra voor veel lezers. Wat dit begrip inhoudt licht ik graag toe.

In Nederland zijn 7 Regionale Opleidings Centra (ROCa) verenigd in de Coöperatie Paars Partnerschap. Deze zeven ROCa voeren Middelaar Beroeps Opleiding- (MBO) opleidingen, cursussen en trainingen uit voor Defensie.
Op basis van het Europian Creditsystem for Vocational Education and Training (ECVET) is een Rekenen, Engels, Nederlands (REN)-traject voor defensie ontwikkeld. Het betreft een blok van 3 weken les in de vakken Rekenen, Engels, Nederlands en Loopbaan & Burgerschap. Tezamen met de reeds gevolgde opleidingen en leidinggevende werkervaring opgedaan binnen Defensie, levert het succesvol volgen van deze opleiding een MBO niveau 4 diploma op. Deze opleiding wordt ook wel genoemd “Leiding geven aan vakmanschap”, en gaat qua benaming veranderen in “Leidinggeven aan een Team/Afdeling of Project” (Leidinggevende TAP).

Voordelen van deze opleiding zijn het scholen van huidige defensiemedewerkers door letterlijk de puntjes op de i te zetten voor Nederlandse en Engelse gespreks- en schrijfvaardigheid en rekenen. De kwaliteit van het werk krijgt zo een boost. Daarnaast betekent deze opleiding erkenning van het opleidings-, werk- en denkniveau van deelnemers. In het kader van de invulling van goed werkgeverschap kan het behalen van dit MBO 4 diploma ook een aanzet geven om door te gaan leren, aangezien dit diploma immers toegang verschaft tot een Hoger Beroeps Opleiding (HBO).  

Er zijn vier pilots voor dit traject gehouden, bij elk krijgsmachtdeel één. De pilot voor KMar-collega’s is uitgevoerd door ROC Deltion in Zwolle. Op de twee voorlichtingsdagen over dit traject, gegeven op het Opleidings-, Trainings en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn, kwamen 175 belangstellenden af. Uit de daadwerkelijke collega’s die zich vervolgens voor het traject hebben aangemeld zijn 20 personen geselecteerd die voldeden aan de voorwaarden van het hebben gevolgd van de Leergang Senior Medewerker (LSM) en het opgedaan hebben van relevante leidinggevende ervaring. Uiteindelijk zijn er 15 personen gestart met het scholingstraject en worden de overige 5 personen nog ingepland om de REN vakken te gaan volgen.

De opleiding werd door de deelnemers, afkomstig uit heel Nederland, als zeer intensief ervaren. Een aantal collega’s zat intern, sommigen kozen voor lang reizen. Overdag in de schoolbanken, ’s avonds huiswerk maken ter voorbereiding voor de volgende lesdag is een heel andere dag invulling dan de veelal operationele werkzaamheden die normaliter verricht worden. Daarnaast diende geleerd te worden voor de examens die Deltion afnam en de landelijke centraal afgenomen examens. Uiteraard vonden de deelnemers het de moeite waard om zich extra in te spannen om het MBO 4 diploma te behalen en beseften ze dat er graag anderen op hun plaats hadden gezeten! Daarom is het de wens om na evaluatie van de pilots zeker door te gaan met dit traject en het ook toegankelijk te maken voor KMar-collega’s die in plaats van de LSM de Hogere Onder Officiers Vorming (HOOV) hebben gevolgd. Hopelijk kan ik daarom afsluiten met: wordt vervolgd!
 
Birgitta Verbeek
Senior beleidsmedewerker, Afdeling Plannen, OTCKMar
 

Terug naar overzicht